www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

FundacjaZRW

 

Nasza Szkoła jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest miejscem, gdzie dziecko może poczuć się bezpiecznie. Zapewniamy opiekę i edukację w mniejszej liczebnie grupie niż w innych placówkach.

W szkole prowadzone są zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, obecnie są to trzy zespoły skupiające 2- 3 wychowanków. Do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Podczas pracy w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych wprowadzamy dzieci w otaczający ich świat czyniąc ich uczestnikami życia na miarę ich możliwości. Umożliwiamy poznawanie środowiska, nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

Praca nauczyciela wspomagana jest przez pomoc nauczyciela, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie naszych uczniów.

Zajęcia w ZRW odbywają się w wymiarze 20 godzin tygodniowo, pięć razy w tygodniu.
Obejmują one:
– dostarczanie różnorodnych wrażeń w obrębie wszystkich zmysłów
– przeżywanie ruchu w różnorodnych formach
– zaspokojenie potrzeby bliskości – kontakt nauczyciel- uczeń- koledzy
– umożliwianie rozwoju samodzielnej aktywności poprzez usprawnianie ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
– uczenie świata poprzez prowadzenie ręki wychowanka
– kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika
– wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności.


W pracy rewalidacyjno – wychowawczej nauczyciele posługują się następującymi metodami i technikami pracy:
– Metodą Porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna wg pór roku
– Metodą Knilla
– Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Metodą Relaksacji: H. Wintreberta
– nauczanie funkcjonalne
– elementami pedagogiki zabawy
– zabawy paluszkowe, masażyki
– plastykoterapia
– elementami muzykoterapii, atreterapii i biblioterapii
– dogoterapia

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze sprawują liczni specjaliści:
nauczyciele- oligofrenopedagodzy,
logopedzi,
fizjoterapeuci
muzykoterapeuta
dogoterapeuta

Wszystkie te działania mają na celu wprowadzenie naszych dzieci w różnorodny świat, które je otacza i nabywanie przez nie nowych doświadczeń.

Kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i stwarzając tą samą możliwość zainteresowanym rodzicom.

1
2
3
4
5