www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

 

Zespół Szkół Specjalnych w Krakowie ul. Ułanów 25, w którego skład wchodzą:

Przedszkole Specjalne im. L. J. Kerna
Szkoła Podstawowa Specjalna im. L. J. Kerna
Gimnazjum Specjalne im. L. J. Kerna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. L. J. Kerna


Placówki przeznaczone są dla uczniów z orzeczeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej, również ze sprzężeniami.
Są bezpłatne.
Posiadają wymagane uprawnienia, nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Urzędu Miasta Krakowa. Oferujemy kształcenie zgodne z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Stworzyliśmy ofertę opieki, edukacji i rehabilitacji nad dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności. Dla każdego ucznia ustalamy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający jego możliwości, potrzeby i zainteresowania ? w porozumieniu z rodzicami i specjalistami z wielu dziedzin pedagogiczno- medycznych.

W pracy z uczniami wykorzystywane są metody ? od Metody Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, Metoda Knill?a, Metoda Kierowanego Nauczania Andreasa Peto, pedagogiki Marii Montessori do Kinezjoterapii Edukacyjnej i integracji sensorycznej. Prowadzimy działania wspierające i aktywizujące komunikację przy uwzględnieniu możliwości każdego z uczniów.
Przy zastosowaniu nowoczesnych technik stymulacyjnych tj. Biofeedback, prowadzimy terapię w ramach zajęć edukacyjnych.
Oferujemy hipoterapię, wyjazdy na basen, zielone szkoły oraz zajęcia w ogrodzie.
Uczniowie objęci są pomocą psychologiczną, terapeutyczną i logopedyczną. Prowadzona jest rehabilitacja i fizjoterapia według indywidualnych zaleceń lekarskich.

Umożliwiamy udział uczniów w życiu społecznym i kulturalnym. Organizujemy wycieczki do teatru, kina, na górski kulig, do zoo, ogrodu doświadczeń itd. Nasze dzieci biorą udział w zajęciach z muzykoterapii, w zajęciach teatralnych i konkursach.

Kształcimy dzieci niepełnosprawne, w atmosferze szacunku oraz ciepła rodzinnego.
Dziecko jest dla nas autentyczną i widzialną miłością. Wie o tym doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, specjalistów i opiekunów, dostosowująca metody i formy do indywidualnych potrzeb i możliwości.
Stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju, każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół i pozna smak sukcesu.
Jesteśmy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji w imię dobra okazywanego drugiemu człowiekowi.