www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

...z głębokiej potrzeby serca 

Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych (bo taka była dawna nazwa Fundacji) powstała w 1992 roku z głębokiej potrzeby serca.

Grupa zapaleńców - rodziców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 a , którym przewodniczyła P. Stanisława Centkowska postanowiła zbudować dla dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym, nowoczesny, profesjonalnie wyposażony ośrodek.

Założenia były proste: obiekt ma być nowoczesny, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwie najwyższym standardzie wyposażenia. Taki, w którym podopieczni - dzieci i młodzież tak bardzo skrzywdzone przez los - będą miały jak najlepsze warunki do profesjonalnej opieki i rehabilitacji, będą miały PRAWDZIWY DOM, bezpieczny i piękny.

Od początku idea powstania Domu spotkała się z dużym poparciem różnych środowisk oraz osób prywatnych. Mozolnie gromadzono fundusze, zdobywano teren pod przyszłą budowę., projektowano ośrodek i jego przyszłą infrastrukturę. Wreszcie , po sześciu latach starań , w 1998 r wmurowano kamień węgielny i rozpoczęła się budowa pierwszego, z trzech zaprojektowanych pawilonów.

W 2001 budynek ten został oddany w tzw. stanie surowym. Mimo trudności finansowych, w 2004 r. inwestycja zaczęła nabierać tempa. Przy wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 oraz dzięki środkom , pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przede wszystkim - dzięki LUDZIOM DOBREJ WOLI, rozpoczął się etap prac wykończeniowych.

W dniu 6 września 2005 nowa placówka została uroczyście otwarta.


Aktualnie ośrodek oferuje dwa rodzaje świadczeń: Dom Pomocy Społecznej dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  dla to placówka stacjonarna, przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Naszym podopiecznym zapewniamy pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Prowadzone są różnorodne i dostosowane do indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, terapia plastyczna i ogrodnicza.
Działający od sierpnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  zapewnia  mieszkańcom, głownie osobom w podeszłym wieku  , całodobowa opiekę , pielęgnację , zajęcia aktywizująco-terapeutyczne , rehabilitację .
W nowoczesnym obiekcie, pozbawionym barier architektonicznych, przestronnym i dobrze wyposażonym, spełniającym wszelkie wymagania UE, oferujemy profesjonalną opiekę specjalistów, opiekunów i terapeutów. Przede wszystkim jednak pragniemy dać naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, godności, naszą troskę i serce.
 

Z dniem 1 września 2009 rozpoczęła działalność utworzona przez Fundację - Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne - a od  1 września 2011 Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Placówki przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem o umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności Obie placówki są niepubliczne, całkowicie bezpłatne, posiadają stosowne uprawnienia oraz nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania.


Oferujemy kształcenie zgodnie z obowiązującym programem MEN, dla każdego ucznia jest tworzony również indywidualny program edukacyjny, uwzględniający jego możliwości, potrzeby i zainteresowania - przy zastosowaniu nowoczesnych metod stymulujących (BIOFEEDBACK-komputerowy trening umysłu) Uczniowie zostaną objęci pomocą psychologiczną i terapeutyczną. Realizowany jest pełny program zajęć rewalidacyjno-edukacyjnych. Prowadzona jest rehabilitacja i fizjoterapia według indywidualnych programów i zaleceń lekarskich. Szkoła nastawiona jest na stałą i ścisłą współpracę z Rodzicami przy udzielaniu pełnego wsparcia. Będziemy kształcić niepełnosprawne dzieci profesjonalnie, w atmosferze szacunku oraz poczucia bezpieczeństwa.


W 2008 roku Fundacja pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2008 i zakończyły w listopadzie 2008. Wybudowaliśmy przewiązkę łączącą budynek istniejący z planowanym do dalszej  rozbudowy.  Dzięki temu nasi podopieczni pozyskali wspaniałą salę terapeutyczno-rekreacyjną , pomieszczenia dla gabinetów terapii i sale dla nowopowstałej szkoły.


Rozbudowa ośrodka była kontynuowana w latach 2011-2012 . W listopadzie 2012 r. zakończyła się  budowa drugiego pawilonu ośrodka dla niepełnosprawnych w Krakowie przy ul. Ułanów 25 . Budynek został zaprezentowany podczas spotkania opłatkowego w dniu 14 grudnia 2012
Zaproszeni Goście, w tym ? władze Województwa i Miasta zwiedzali budynek i podkreślali, że wybudowanie nowoczesnej  i uruchomienie placówki jest wyjątkowym sukcesem w tych , tak trudnych ekonomicznie czasach. 

Na zdjęciu : Wojewoda Małopolski P. Jerzy Miller i Prezes Zarządu Fundacji P. Stanisława Centkowska podczas uroczystej prezentacji drugiego pawilonu ośrodka przy ul. Ułanów 25 w Krakowie  w dniu 14 grudnia 2012 r.
 W nowo wybudowanym pawilonie od sierpnia 2014 funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych .