www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

 

Realizując cele statutowe, dla których została powołana, Fundacja udziela pomocy, opieki oraz wsparcia terapeutycznego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie oraz dorosłym, przewlekle somatycznie chorym.
Są o działania w formach zinstytucjonalizowanych.

W ramach NIEODPŁATNEJ działalności statutowej Fundacja prowadzi:

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Jest to placówka stacjonarnego, całodobowego pobytu dla 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Fundacja prowadzi DPS na pod stawie pozwolenia Wojewody Małopolskiego. Ważne jest, z jesteśmy aktualnie jedyną w Małopolsce placówką tego typu legitymująca się bezwarunkowym pozwoleniem, co oznacza, że spełnialiśmy i spełniamy wszelkie standardy w tym zakresie. Funkcjonowanie placówki jest realizacją zadania zleconego Gminy Kraków : do tej współpracy Fundacja została wybrana w drodze konkursu na realizację zadania publicznego. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w lutym 2006 i nieprzerwanie trwa do dziś. Prowadzenie DPS reguluje umowa, zawarta z Gmina Miejska Kraków. Na prowadzenie placówki Fundacja otrzymuje dotację celową. Są to środki budżetowe, podlegają zatem bardzo ścisłej kontroli i dyscyplinie budżetowej oraz szczegółowej sprawozdawczości ( w systemie miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym. Środki finansowe = dotacja wpływają na odrębny, wydzielony rachunek bankowy ( konto pomocnicze do konta głównego). Prowadzona jest odrębna księgowość.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla osób przewlekle somatycznie chorych
Jest to placówka stacjonarnego, całodobowego pobytu dla 20 osób przewlekle somatycznie chorych. Fundacja prowadzi DPS na pod stawie pozwolenia Wojewody Małopolskiego. Funkcjonowanie placówki jest również realizacją zadania zleconego Gminy Kraków. Na prowadzenie placówki Fundacja otrzymuje dotację celową. Są to środki budżetowe, podlegają zatem bardzo ścisłej kontroli i dyscyplinie budżetowej oraz szczegółowej sprawozdawczości ( w systemie miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym. Środki finansowe = dotacja wpływają na odrębny, wydzielony rachunek bankowy ( konto pomocnicze do konta głównego). Prowadzona jest odrębna księgowość.
Placówka rozpoczęła działalność w sierpniu 2014.

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W celu ułatwienia dostępu do edukacji niepełnosprawnym dzieciom, Fundacja w 2009 roku powołała Zespół Szkół Specjalnych.
W skład Zespołu wchodzą :
Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne a od 01 września 2011 roku ? także Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Zespół Szkół jest odrębną, samodzielną i samo rozliczającą się jednostką organizacyjną Fundacji. W roku szkolnym 20014/2015 do Zespołu Szkół uczęszcza 29 niepełnosprawnych uczniów. Fundacja sprawuje nad działalnością Zespołu Szkół nadzór założycielski.

Działalność statutowa Fundacji stale się rozwija. Realizacja zadań zleconych Gminy Miejskiej Kraków, zadań tak społecznie ważnych, ma znaczenie nie tylko dla potencjału merytorycznego: jest również wyróżnieniem Fundacji i docenieniem jako solidnego, uczciwego partnera, działającego w oparciu o najwyższe standardy.
Działalność statutowa Fundacji podlega również bardzo ścisłej kontroli, zarówno ze względu na dysponowanie finansami publicznymi jak i na specyfikę działalności. Należy zaznaczyć, że nigdy żadna kontrolująca instytucja nie wnosiła zastrzeżeń, nie wydawano zaleceń pokontrolnych. Świadczy to pozytywnie o naszej działalności, z której mamy prawo być dumni, służąc niepełnosprawnym dzieciom.

Rozdział II §7 obowiązującego do roku 2011 Statutu Fundacji określał cele jej działania. Podstawowym celem, określonym przez w/w Statut jako pierwszy było ? ? Inicjowanie działań na rzecz budowy nowego domu i jego wyposażenia??
 Obowiązujący do roku 2011 Statut Fundacji powstał w roku 1991. Zgodnie z wolą fundatorów, wyrażoną w statucie a przede wszystkim ? w akcie notarialnym z dnia 10 grudnia 1991 repertorium A/1 14026/91, Fundacja powstała przede wszystkim po to aby zapewnić niepełnosprawnym dzieciom bezpieczne miejsce pobytu i rehabilitacji z jasno określonym prawem własności - naczelnym celem było wybudowanie ośrodka dla takich beneficjentów i jego rozbudowa, rozłożona w czasie i zależna od możliwości ekonomicznych.
Na podstawie zapisów obowiązującego wówczas statutu zbudowano pierwszy pawilon
( oddany do użytkowania w 2005 roku), przewiązkę, łączącą pawilon pierwszy z drugim
( oddana do użytkowania w 2010 roku) oraz drugi pawilon ( oddany do użytkowania w roku 2012). Całość przeprowadzonej inwestycji finansowana była głównie ze środków własnych Fundacji oraz ? przy współudziale środków publicznych.
Obecnie obowiązujący Statut Fundacji w Rozdziale II § 10 i § 11 precyzuje podstawowe cele działania Fundacji :
??§ 10.

1. Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
a. rozbudowy ośrodka dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,  
b. pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,  
c. ochrony i promocji zdrowia,
d. wspierania różnorodnych form aktywności społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,  
e. prowadzenia działalności oświatowej, edukacyjnej i dydaktyczno- wychowawczej, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych wszelkiego typu,
f. prowadzenie działalności opiekuńczo- terapeutyczno-rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,  
g. inspirowania i organizowania ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
h. upowszechniania wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.
h. promowania i organizowania działań wolontariatu.

§ 11.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie placówek pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,
b. prowadzenie działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjno- pedagogicznych, oświatowych i edukacyjnych, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych,  
c. propagowanie i czynne wprowadzanie w życie idei integracji społecznej poprzez podejmowanie wszechstronnych działań w tym zakresie.
d. podejmowanie i inspirowanie wszechstronnych działań w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,

§ 12.

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad prawidłową, zgodną ze statutem oraz wolą fundatorów realizacją celów powołany zostaje Pełnomocnik ds. Celów Statutowych.
2. Pełnomocnik ds. Celów Statutowych podlega wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu.
3. Pełnomocnik ds. Celów Statutowych działa na podstawie udzielanego przez Walne Zgromadzenie pełnomocnictwa.
4. Walne Zgromadzenie, podejmuje uchwałę o cofnięciu pełnomocnictwa dotychczasowemu Pełnomocnikowi oraz udzieleniu nowego pełnomocnictwa większością ? wszystkich ważnych głosów przy obecności minimum 50 % obecnych uczestników Walnego Zgromadzenia. ?

W oparciu o postanowienia § 34 Statutu oraz zapisy w KRS Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Całkowity dochód = zysk z tej działalności przekazywany jest, coroczną uchwałą Rady Fundacji, na cele statutowe = fundusz jednostki.
Dochody z działalności gospodarczej służą przede wszystkim uatrakcyjnieniu i poszerzeniu oferty, skierowanej do podopiecznych, do budowania wysokiej jakości i jak najwyższego standardu świadczonych usług.
Od 2008 roku dochód z działalności gospodarczej był w całości przeznaczany na kontynuację rozbudowy ośrodka tj. budowę drugiego pawilonu ( pawilonu B).Aktualnie jest przeznaczany na wyposażenie nowego pawilonu ( oddanego do użytkowania grudniu 2012) oraz uatrakcyjnienie oferty programowej, skierowanej do podopiecznych Fundacji.

Aktualnie prowadzona działalność gospodarcza:
1.Usługowe prowadzenie parkingu
Na wyznaczonej ( ogrodzonej, utwardzonej 0 powierzchni części działki Fundacja prowadzi parking. Jest to parking przeznaczony gł. dla stałych, abonamentowych klientów, wykupujących comiesięczne abonamenty.

2.Najem lokali
Fundacja, w budynku A1 wynajmuje pomieszczenia.
Dobór najemców jest skonstruowany również pod kątem prowadzonej przez Fundację działalności: staramy się aby firmy wynajmujące lokale prowadziły pokrewną działalność. Np. NZOZ GEROMED to spółka lekarzy specjalistów, głównie profesorów i docentów neurologii, psychiatrii i geriatrii, którzy, poza opłacaniem czynszu, całkowicie nieodpłatnie świadczą doraźne porady konsultacyjne podopiecznym Fundacji.
W ramach wynajmu pomieszczeń Fundacja wynajmuje także salę rekreacyjną ( pow. 272 m2) na spotkania aktywizacyjne, konferencje oraz szkolenia.

3. Najem powierzchni reklamowej
Najemcy lokali oraz inni, zewnętrzni klienci wynajmują także powierzchnie reklamową. Mogą umieszczać na terenie posesji lub na otaczającym ja ogrodzeniu swoje materiały reklamowe ( plakaty, banery, szyldy itp. ). Warunkujemy taką współpracę również i tym, aby prowadzona przez najemcę działalność nie była sprzeczna z działalnością Fundacji i nie naruszała przepisów prawa.

4. Usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej i zachowawczej
W ramach prowadzonej działalności, korzystając z profesjonalnego zaplecza ( 2 w pełni wyposażone gabinety rehabilitacyjne, 2 wyposażone sale rehabilitacyjne) oraz doświadczenia merytorycznego ( profesjonalna kadra, mająca bezpośrednie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi) Fundacja świadczy usługi rehabilitacyjne.

Dochody z działalności gospodarczej trafiają na wydzielony rachunek bankowy. Stanowią środki własne Fundacji, mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową, ich wydatkowanie ( celowość wydatków i ich zgodność ze Statutem) podlega kontroli Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo środki te podlegają bezpośredniemu nadzorowi i kontroli Głównego Księgowego.