Przewodnicząca Zarządu Fundacji
Prezes Fundacji Stanisława Centkowska


Zastępca Przewodniczącego Zarządu Fundacji
Z-ca Prezesa Fundacji Maciej Cybulski


Członek Zarządu Fundacji
Teresa Prokuska
Beata Woźniak


Dyrektor DPS dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych
Justyna Lannoy