www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

Opieka oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną 

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
31-450 Kraków , ul. Ułanów 25


I. Podstawy prawne funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
 Podstawami prawnymi dla działalności Domu są :
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. 2009 Nr 175 , poz. 1362 z  późn. zm. )
-   Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 ( Dz. U. 2012 poz. 964) r. w sprawie domów pomocy społecznej ,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 3 listopada 1995 w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 123 /1995 poz. 653).
- Statut Fundacji 


II. Uczestnicy, sposób ich rekrutacji , pobyt
Realizacja zadania publicznego obejmuje   prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych zgodnie ze wszelkimi przepisami prawnymi w tym zakresie, w oparciu o wieloletnie, praktyczne  doświadczenie merytoryczne Wnioskodawcy .
Fundacja posiada aktualną Decyzję Wojewody Małopolskiego Nr WP-III.9423.142012 wydaną dnia 12 czerwca 2013, zezwalającą  na prowadzenie  domu pomocy społecznej dla 20 osób przewlekle somatycznie chorych.

III. Założenia programowe
Nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych , kulturalnych ,emocjonalnych , społecznych i religijnych, na poziomie obowiązujących standardów.
Cele te są realizowane poprzez  przez zapewnienie mieszkańcom :
- odpowiedniej przestrzeni socjalno-bytowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, gwarantujące  poczucie bezpieczeństwa, zachowanie intymności oraz wzmacnianie możliwości samodzielnego funkcjonowania.
- miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzieży i bielizny osobistej, obuwia oraz przedmiotów wyposażenia osobistego,
- wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza ( Dom zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie oraz dodatkowo: sezonowe warzywa, owoce, jogurty, soki, napoje , słodycze, ciasta)
- opieki pielęgnacyjnej, włącznie z karmieniem, ubraniem, myciem i kąpielą osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,
- usprawnienia leczniczego ( rehabilitacja medyczna )
- umożliwienia udziału w terapii zajęciowej,
- godnego traktowania i korzystania z posług religijnych
- spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem.

Dom pomocy społecznej zapewnia miejsca stacjonarnego pobytu osobom przewlekle somatycznie chorym , w nowoczesnej placówce, która dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykształconą i doświadczoną kadrą do świadczenia usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także podejmuje liczne działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej swoich podopiecznych.
Do dyspozycji  mieszkańców  są pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowana przez DPS to 629,40 m2.  , w tym : 10 pokoi dwuosobowych, 1 pokój gościnny ( dający możliwość nieodpłatnego noclegu dla osób przyjezdnych odwiedzających mieszkańców ) , 7 łazienek z prysznicem ( w pełni oprzyrządowanych dla osób niepełnosprawnych ) , 7 oddzielnych pomieszczeń WC, 2 kuchenki pomocnicze ( wyposażone w lodówki, kuchenki mikrofalowe, zmywarkę z funkcją wyparzania, czajniki elektryczne ,   zastawę i bieliznę  stołową , sztućce  i naczynia kuchenne , sprzęt AGD ). Do dyspozycji mieszkańców są 2 sale dziennego pobytu ( ze sprzętem RTV), sala  do zajęć terapeutycznych i sala odwiedzin . Jest   wydzielone pomieszczenie mogące służyć za palarnię , wspólna jadalnia
(Fundacja posiada również decyzje Sanepid-u dot. możliwości spożywania posiłków w łóżkach lub w pokojach mieszkalnych przez mieszkańców tego wymagających lub pragnących). Rehabilitacja odbywa się  będzie w położonej na parterze , w pełni wyposażonej Sali rehabilitacyjnej oraz gabinecie fizjoterapii. Wspólne spotkania integracyjne  typu : uroczysta Wigilia, Śniadanie Wielkanocne , Bal Karnawałowy itp. są organizowane w Sali rekreacyjnej o powierzchni 216, 90 m2 , położonej na parterze budynku. Bezpieczne poruszanie się między kondygnacjami zapewnia nowoczesna winda ( przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych ) , z nowoczesnym ,zapewniającym w pełni bezpieczeństwo , systemem alarmowo-przyzywowym. Mieszkańcy DPS korzystają  z w pełni zagospodarowanego ogrodu Fundacji ( bezpośrednio przylegającego do budynku ) o pow. 1, 3 ha,
Dom posiada również dyżurkę pielęgniarską oraz gabinet zabiegowy.
W celu zapewnienia jak najlepszych warunków higienicznych ? placówka jest wyposażona w profesjonalną wannę do kąpieli przyłożkowej .
Budynek i jego otoczenie są całkowicie pozbawione barier architektonicznych, zarówno korytarze jak i teren zewnętrzny  umożliwiają swobodne poruszanie się także na wózkach.
Cały obiekt jest monitorowany całodobowo przez system kamer , w porze nocnej ? jest  zabezpieczony dodatkowym systemem alarmowym , podłączonym do systemu szybkiego reagowania. Obiekt jest w całości ogrodzony, dla osób odwiedzających mieszkańców zapewnione są  także miejsca parkingowe na terenie obiektu.
   
Mieszkańcami domu pomocy społecznej  jest 20  osób  niepełnosprawnych , przewlekle somatycznie chorych . Wszyscy posiadają  aktualną decyzję kierującą wydaną przez właściwy organ  tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.  Dom ma charakter koedukacyjny .
Celem Domu jest zaspokajanie potrzeb bytowych, społecznych, zdrowotnych, religijnych, edukacyjnych, kulturalnych, rehabilitacyjnych.
 Poza zapewnieniem mieszkańcom, na profesjonalnym poziomie,   warunków socjalno-bytowych i opiekuńczych najważniejszym zadaniem jest  także stworzenie w placówce  atmosfery domu rodzinnego, miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku ,  która ma przywrócić  mieszkańcom radość życia,  wydobyć ukryte w nich możliwości rozwoju a w przypadku podeszłego wieku ? stworzyć warunki do godnego przeżywania starości.
W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa, muzykoterapia, rehabilitacja medyczna , społeczna, psychoterapia, spotkania integracyjne i rekreacyjne, wspólne zabawy, świętowanie.
Mieszkańcy  aktywnie uczestniczą w tych zajęciach. Zajęcia dnia codziennego są tak zaplanowane, że nikt nie pozostaje bierny i osamotniony.

IV. Organizacja zajęć
Dla prawidłowej realizacji założeń programowych placówki zasadniczym zadaniem Domu jest  również przestrzeganie programu pracy z mieszkańcami  i regulaminu Domu.
Program pracy obejmuje całokształt obowiązków Domu wobec jego mieszkańców. Ważnym zadaniem personelu  jest  utrzymywanie ciepłych, otwartych relacji z mieszkańcami, rozumienie ich potrzeb oraz odpowiednie planowanie pracy z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i indywidualnych preferencji  mieszkańców. Dbałość o to  aby mieszkańcy spędzali  czas w sposób zorganizowany jest zatem bardzo istotnym elementem pracy. Rozkład zajęć jest tak zaplanowany i posiada określone cele wychowawcze i pedagogiczne, aby mieszkańcy  mogli  rozwijać swoją samodzielność, zdolności indywidualne i własną inicjatywę.
Mieszkańcy objęci są indywidualnym planem wspierania, który pomaga poznać możliwości i uczy żyć z własnymi ograniczeniami. Sukcesem planu wspierania jest radość mieszkańca , zadowolenie, świadomość obdarzenia go zaufaniem i włączenie w tworzenie atmosfery domu.

1. Praca opiekuńcza obejmuje:
- przestrzeganie porządku dnia, planu i regulaminu
- zapewnienie mieszkańcom  pełnej opieki i bezpieczeństwa przez całą dobę
- zaspokajanie wszelkich potrzeb bytowych i psychicznych
- wdrażanie do samoobsługi i pomocy słabszym
- dbanie o czystość i higienę osobistą
- wyrabianie zamiłowania do porządku w najbliższym otoczeniu

2. Usługi wspomagające to :
- realizacja zajęć praktyczno ? technicznych przysposabiających do samoobsługi i pełnienia codziennych zadań - udział terapii zajęciowej
- prowadzenie korespondencji z rodzinami  mieszkańców  i ich  znajomymi
- spotkania z rodzinami
- rozwijanie umiejętności manualnych
- wdrażanie do prac użytecznych dla Domu.

3. Program pracy DPS przewiduje także realizację zajęć z zakresu kultury życia codziennego. Są to  działania w zakresie :
- troski o  kulturalne  zachowanie się, na spacerze, wycieczce, w parku, sklepie, na ulicy
- wdrażanie do poszanowania mienia domu, mienia społecznego, prywatnego
- wzbudzanie u  mieszkańców szacunku dla innych  mieszkańców i  personelu
- dbanie o kulturę osobistą,

4. W programie pracy ważne jest poszanowanie humanistycznych  wartości w tym  zapewnienie zaspokojenia potrzeb religijnych  i etyczne zgodnie z wyznaniem.
Zapewniona jest  opieka duszpasterska.
Zwraca się uwagę na zrozumienie innych, wzajemną życzliwość, miłość, gotowość do pomocy.

5 . W ramach zapewnienia  rehabilitacji medycznej :
- przeprowadzane są  konsultacje medyczne w celu kwalifikacji i  zalecenia rehabilitacji.
- gimnastyka lecznicza wg wskazań lekarzy
- rehabilitacja ruchowa
- rehabilitacja przyłóżkowa
- masaż i inne zabiegi  rehabilitacyjne wg wskazań lekarza

W Domu Pomocy Społecznej pracuje personel rehabilitacyjny. Maksymalne usprawnianie ruchowe mieszkańców jest prowadzone w oparciu o indywidualny plan zajęć uwzględniający  rodzaj i stopień deficytów motorycznych. W ramach rehabilitacji mieszkańcy mogą korzystać z: elektroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, zajęć relaksacyjnych i wspomagających.

6. Rehabilitacja społeczna to :
- kontakt z miejscowym środowiskiem
- zacieśnianie więzi z domem rodzinnym
- udział w imprezach, festiwalach, uroczystościach, wycieczkach

7. Muzykoterapia obejmuje:
- rozwój zdolności wokalnych mieszkańców
- aktywizowanie muzyką i śpiewem
- pomoc w integracji ze środowiskiem
- nauka rytmu, piosenek i inscenizacji.
 Stosowana w szerokim zakresie muzykoterapia spełnia funkcję uzupełniającą i wspierającą w kompleksowym usprawnianiu mieszkańców.

8. W DPS jest realizowany program terapii zajęciowej.
Mieszkańcy bardzo aktywnie uczą się nowych rzeczy, a przede wszystkim technik pracy z wykorzystaniem różnych pomocnych materiałów. W terapii zajęciowej plan zajęć jest indywidualnie opracowywany dla każdego mieszkańca. Celem terapii zajęciowej jest wykorzystanie posiadanych umiejętności ruchowych w doskonaleniu sprawności manualnej oraz ważnych życiowo funkcji.  Bardzo często mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, co potrafią wykonać, do jakich czynności i zajęć w grupie mogą się włączyć. Trzeba ich pozytywnie mobilizować i zachęcać. Konieczne jest systematyczne  wspieranie między innymi poprzez pochwały, nagrody, itp. Istotne jest także indywidualne podejście, gdyż ono wpływa na poczucie swojej wartości.
Udział w zajęciach terapii, zajęciach  rekreacyjnych na świeżym powietrzu, w terapii rozrywką: nauce tańca, zabawach tanecznych okolicznościowych, spotkania solenizantów imieninowych, terapii pracą: manualne zajęcia wykonywane indywidualnie przez mieszkańców, dbanie o czystość i porządek wewnątrz i wokół domu, przydzielanie zadań i obowiązków - wyzwala inicjatywę, uczy samodzielności i pewnej niezależności. Dopomaga również tworzeniu własnej obrzędowości i symboliki  grupy , aktywizuje kontakty interpersonalne między mieszkańcami, wyzwala współdziałania i pomoc koleżeńską .
W ramach   terapii zajęciowej  mieszkańcy zajmują się malowaniem, rysowaniem, wykonywaniem prac techniką decupage i scrapboocking oraz wyrobów z różnych mas plastycznych (masa solna, gips szpachlowy, masa papierowa, modelina). Odbywa się tutaj również malowanie witraży farbami żelowymi, wykonywanie kwiatów trójwymiarowych i malowanie na drewnie a także wykonywanie i ozdób świątecznych .Stała ekspozycja prac wykonanych podczas terapii zajęciowej znajduje się w hallu głównym budynku oraz na korytarzach DPS i w świetlicy . Stanowią również samodzielnie wykonane upominki dla Rodzin i znajomych mieszkańców.
Terapia zajęciowa należy do podstawowych środków w leczeniu schorzeń w tym także ? przewlekłych.  Odpowiednio dobrana praca może wpływać uspokajająco, mobilizująco  i usprawniająco ,  w sensie przywrócenia zdolności nawiązywania kontaktu, współżycia z innymi i dostosowania się do środowiska, w którym żyje. Dlatego zajęcia terapeutyczne są tak organizowane, aby wykonywana praca miała cel i praktyczne znaczenie w życiu, dawała każdemu mieszkańcowi szansę wyrażenia siebie i swoich umiejętności w dostępnej formie.

9.Mieszkańcy DPS , zgodnie uregulowaniami ustawowymi , mają zapewnioną ochronę depozytów (tak rzeczowych jak i finansowych )oraz  zagwarantowane
(poprzez zapisy w Regulaminie Pracy, Regulaminie Domu oraz w indywidualnych zakresach czynności na wszystkich bez wyjątku stanowiskach pracy ) poszanowanie swoich praw i zapewnienie ich przestrzegania.

10. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarsko- pielęgniarską , która obejmuje:
- stałe monitorowanie stanu zdrowia i kondycji psychicznej przez lekarza pierwszego kontaktu ( wizyty lekarskie i dyżury 2 x w tygodniu)
- zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów
- możliwość wezwania lekarzy specjalistów w nagłych przypadkach
- badania i spotkania indywidualne
- stawianie diagnoz, wypisywanie leków specjalistycznych
- badania na podstawie zgłoszenia pielęgniarki lub opiekunki w przypadku nagłej zmiany  stanu zdrowia.
11. W ramach  zabiegów higieniczno ? sanitarnych wdraża się  mieszkańców  do samodzielnego ( w miarę możliwości ) utrzymania czystości, zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny a w przypadku mieszkańców niesamodzielnych ? całkowitą opiekę i obsługę higieniczną wraz zapewnieniem środków  czystości i podstawowych kosmetyków.
 Obowiązkowa jest  zmiana bielizny pościelowej ( w razie każdej potrzeby, nie mniej niż 1 x tygodniu ) i osobistej ( codzienna ) oraz  wietrzenie pomieszczeń.

 12. Placówka zapewnia również   kontakty ze środowiskiem:
- wyjazdy ( np. z przygotowanym programem artystycznym)  do  innych tego typu placówek i z różnej okazji
-  organizacja spotkań z zaprzyjaźnionymi placówkami , które odwiedzają DPS   z programami rekreacyjnymi i edukacyjnymi
- organizacja imprez integracyjnych o charakterze plenerowym w ogrodach Fundacji ( pikniki )
- uczestnictwo mieszkańców Domu w innych imprezach , organizowanych przez instytucje zewnętrzne ( np. Dni Krakowa, Tydzień Osób Niepełnosprawnych )
-  systematyczny udział mieszkańców w imprezach kulturalnych ( kino, teatr, koncerty)

Dom jest otwarty na odwiedziny i wspólne spotkania. Przybywają tu osoby pragnące ofiarować mieszkańcom swój czas i pomoc. Najczęściej w okresie św. Mikołaja, Świąt czy karnawału przychodzą uczniowie różnych szkół z nauczycielami czy indywidualne osoby. Grupy przybywające z odwiedzinami prezentują różne przedstawienia.
Wszystkie działania personelu zmierzają do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej opieki oraz pomocy w integracji ze społecznością lokalną: Dom oferuje mieszkańcom różne formy zajęciowe i terapię dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb. Zarówno wystrój Domu, jak i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje tutaj domowa atmosfera.
Najważniejsze bowiem  dla każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji - na takim gruncie budujemy codzienne życie mieszkańców DPS.

V. Personel
Prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami  realizację  zadania  zapewnia personel merytoryczny w ilości etatów odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie przepisom ( tj. nie mniej niż 0,6 et. na jednego mieszkańca).
Personel, tworzący Zespół terapeutyczno ? opiekuńczy  to:
opiekun  / asystent osób niepełnosprawnych  - 7 et.
pielęgniarki  - 3 et.
 rehabilitant ? 1 et.
 terapeuta zajęciowy -1/2 et.
pracownik socjalny -1/2 et.
psycholog -1/4 et.
Domem  kieruje będzie Dyrektor posiadający kwalifikacje zgodne z art.122 ustawy o pomocy społecznej a bezpośrednie zarządzanie personelem  oraz prawidłową realizacje usług zapewnia  Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego .
Personel merytoryczny posiada wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe , doświadczenie w pracy oraz został zweryfikowany pod względem predyspozycji osobowościowych do pracy z osobami  przewlekle somatycznie chorymi.