www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

Pozwól mi być sobą takim zwyczajnym jakim jestem... 

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie

31-450 Kraków , ul. Ułanów 25


I. Podstawy prawne funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
 Podstawami prawnymi dla działalności Domu są :
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. 2009 Nr 175 , poz. 1362 z  późn. zm. )
-   Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 ( Dz. U. 2012 poz. 964) r. w sprawie domów pomocy społecznej ,
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia  19 sierpnia 1994 (Dz.U. Nr.111/1994 poz. 535 z póź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 3 listopada 1995 w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 123 /1995 poz. 653).
- Statut Fundacji
 
II. Uczestnicy, sposób ich rekrutacji , pobyt
Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z granicą wiekową 30 lat. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia  23 sierpnia 2012  w sprawie domów pomocy społecznej dopuszcza przebywanie w domu osób, które ukończyły 30 rok życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób w domu przekracza 5 lat.
W Domu Pomocy Społecznej przy Ułanów 25  przebywają także i takie osoby: są one wieloletnimi mieszkankami DPS , są bardzo silnie emocjonalnie związane z placówką a przede wszystkim ? z personelem. DPS jest ich jedynym domem , jaki potrafią zaakceptować i w którym potrafią żyć.
Wszyscy aktualni mieszkańcy Domu oraz  osoby kierowane do Domu Pomocy Społecznej posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.
Dom ma charakter koedukacyjny ( aktualnie w placówce przebywa 15 kobiet i 10 mężczyzn ).  Stopień upośledzenia umysłowego mieszkańców jest zróżnicowany: umiarkowany, znaczny i głęboki.
Aktualni mieszkańcy  najczęściej dotknięci  są wrodzonymi wadami genetycznymi, zespołem Downa, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym.
Wszyscy obecni mieszkańcy DPS posiadają aktualną decyzję kierującą oraz decyzję  o odpłatności za pobyt.

III. Założenia programowe
W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji pracy uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka i  poszanowanie praw osobistych mieszkańca.
Celem Domu jest:  
-  zapewnienie zaspokojenia potrzeb bytowych ,
-opiekuńczych (w tym ? opieki medycznej i pielęgniarskiej)  
- edukacyjnych,   
- realizację  usług wspomagających
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
- naukę poprzez wychowanie i doświadczenie życiowe.

Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego mieszkańca oraz w pełni zgodny z obowiązującymi standardami. Poza zapewnieniem mieszkańcom, na profesjonalnym poziomie,   warunków socjalno-bytowych i opiekuńczych najważniejszym zadaniem jest  także stworzenie w placówce  atmosfery domu rodzinnego, miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku ,  która ma przywrócić  mieszkańcom radość życia i wydobyć ukryte w nich możliwości rozwoju.
 
Mieszkańcy DPS, zgodnie uregulowaniami ustawowymi , mają zagwarantowane (poprzez zapisy w Regulaminie Pracy, Regulaminie Domu oraz w indywidualnych zakresach czynności na wszystkich bez wyjątku stanowiskach pracy ) poszanowanie swoich praw i zapewnienie ich przestrzegania.
Realizacja zadań prowadzi do stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju. Dzięki rehabilitacji, zajęciom rewalidacyjno-wychowawczym, terapii zajęciowej, codziennej systematycznej pielęgnacji oraz opiece i bliskim kontaktom z osobami z zewnątrz, mieszkańcy czują się bezpieczne i mogą odczuwać radość; rozwijają swoje procesy poznawcze i zainteresowania; doskonalą swoją sferę ruchową i kontakt z otoczeniem. Dużą rolę odgrywa  aktywizacja mieszkańców i indywidualnie podejście do każdego w zależności do jego możliwości.

Mieszkańcy objęci są indywidualnym planem wspierania, który pomaga poznać możliwości i uczy żyć z własnymi ograniczeniami. Zauważamy i doceniamy najmniejsze kroki rozwoju, gdyż są dla nas sygnałem chęci życia i zaproszeniem do towarzyszenia w procesie wzrastania i usprawniania. Sukcesem planu wspierania jest radość mieszkańca , zadowolenie, świadomość obdarzenia go zaufaniem i włączenie w tworzenie atmosfery domu.
Program pracy DPS przewiduje także działania skierowane do najmłodszych mieszkańców. Wszystkie działania terapeutyczne , skierowane do mieszkańców , nastawione są  na kształtowanie umiejętności i nawyków oraz poznawanie świata poprzez doświadczenie i w formie zabawy , przyjaznej  najmłodszym mieszkańcom i skupionej na ich percepcji rzeczywistości.

W ramach realizacji w/w zadań zakłada się pełną kompleksowość , interdyscyplinarność, profesjonalizm oraz kooperację wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz mieszkańców.
Wszystkie działania personelu zmierzają do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej opieki oraz pomocy w integracji ze społecznością lokalną: Dom oferuje mieszkańcom różne formy zajęciowe i terapię dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb. Zarówno wystrój Domu, jak i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje tutaj domowa atmosfera.
Najważniejsze bowiem  dla każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji - na takim gruncie budujemy codzienne życie mieszkańców DPS.
W celu osiągnięcia jak najwyższych efektów w Domu przestrzegane są ( tak przez mieszkańców jak i przez personel )  wartości ważne dla dobrego życia  człowieka. Tworzą one swoisty ? kodeks etyczny? i normują życie w placówce.

Zasady te brzmią:
chcę ciebie poznać, czyli osobowa relacja pomiędzy mieszkańcem a opiekunem,
pozwól mi być sobą takim zwyczajnym jakim jestem,
bądź otwarty na moje indywidualne potrzeby
miej szacunek dla mnie i bądźmy blisko siebie,
uczestniczę w życiu domu i chcę go wspólnie tworzyć,
kocham i chcę być kochanym,
potrzebuję integracji ? kontaktu z innymi

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, opracowywane przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy  wspólnie z mieszkańcem  (w miarę jego  możliwości ). Szczególna rola w realizacji indywidualnego planu wsparcia przypada pracownikowi pierwszego kontaktu : w DPS jest to opiekun lub asystent osoby niepełnosprawnej. Od pierwszych chwil pobytu mieszkańca staje się on jego przewodnikiem , pomocnikiem i przyjacielem , pomagającym mieszkańcowi i wspierającym go we wszystkich działaniach, zarówno podejmowanych przez mieszkańca jak i realizowanych dla niego przez personel.
Indywidualne plany wsparcia podlegają weryfikacji, nie tylko w  terminach określonych przepisami ? lecz przede wszystkim  - modyfikacje takie dokonywane są  ze względu na aktualną sytuację mieszkańca, jego możliwości i potrzeby.
Ogólne kierunki oddziaływań wobec  najmłodszych mieszkańców skupiają się na stymulacji i normalizacji we wszystkich sferach , wspieraniu neurofizjologicznych podstaw procesu uczenia się , motoryki globalnej i precyzyjnej, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji zmysłowej, mowy biernej i czynnej, rozumienia mowy, komunikacji i emocjonalno-społecznym rozwoju , nabyciu niezbędnych kompetencji społecznych, aktywizowaniu do samodzielności nauce nowych form zachowania.
Kierunki działań ( określone w indywidualnym planie wsparcia ) w odniesieniu do osób dorosłych ukierunkowane są na prewencję ( rozumianej jako przeciwdziałanie, zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji i zaburzeń  poprzez rehabilitacje ruchową) , aktywizacji społecznej oraz psychologicznej i społecznej integracji.
W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych DPS podstawowym zadaniem jest stworzenie tzw. ?przygotowanego otoczenia?.  Jest to całość działań w aspekcie materialnym , zmierzających do prawidłowego, zgodnego przepisami zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańca ( odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, dających poczucie bezpieczeństwa i zapewniających intymność oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania ). Aspekt dynamiczny tych zadań obejmuje określenie i współtworzenie z mieszkańcami jasno sprecyzowanych, prostych zasad regulujących codzienne życie mieszkańców. Wysokokwalifikowana kadra terapeutyczna oraz  profesjonalni opiekunowie realizują aspekt społeczno-osobowościowy tego zadania.
Codzienne życie mieszkańców regulują postanowienia Regulaminu Mieszkańców , który (również miarę możliwości psychosomatycznych mieszkańca ) stanowi  ważny element samorządności.
Prowadzona jest stała współpraca z Rodzinami; działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego zmierzają do jak najpełniejszej aktywizacji środowisk rodzinnych , do podtrzymywania lub odbudowywania więzi rodzinnych . Rodzice uczestniczą w rozmaitych imprezach okolicznościowych w DPS oraz ? poprzez nieograniczone formalnymi przepisami prawo odwiedzin ? w życiu codziennym Domu.
Podejmowane są , w przypadku mieszkańców u których jest taka możliwość, długofalowe działania zmierzające do choćby częściowego usamodzielnienia, wprowadzenia na rynek pracy , aktywizacji społecznej i zawodowej.
Do prawidłowej realizacji procesu terapeutycznego niezbędne jest również zapewnienie , zgodnie z obowiązującymi standardami, potrzeb bytowych : budynek i jego otoczenie są pozbawione wszelkich barier architektonicznych , w obiekcie jest zainstalowany dźwig osobowy( dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych), system przyzywowo-alarmowy , przeciwpożarowy oraz monitoring.
W DPS znajdują się w pełni wyposażone pokoje mieszkalne z zapleczem sanitarnym (spełniające ustawowe wymagania ), sala dziennego pobytu, jadalnia, pomieszczenia do rehabilitacji ( sala rehabilitacyjna oraz gabinet ), gabinet  pedagoga oraz inne pomieszczenia techniczne.
Mieszkańcy mają zapewnione 4 posiłki dziennie ( dostarczane przez zewnętrzną , profesjonalną , specjalistyczna firmę cateringową ) oraz dodatkowo, bez ograniczeń ? napoje ( woda mineralna, soki, kawa, herbata ),sezonowe owoce, produkty nabiałowe ( jogurty, serki smakowe itp. ), słodycze i pieczywo cukiernicze. Całość wyżywienia mieszkańców oparta jest ściśle o wskazania lekarza odnośnie diet.
Dom zapewnia mieszkańcom ,którzy nie posiadają własnej odzieży , pełne zaspokojenie potrzeb w tym zakresie, zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem indywidualnych upodobań i potrzeb.
Pracownik realizujący zadania zakresu pracy socjalnej zapewnia mieszkańcom pełną opiekę w tym zakresie.
W DPS są organizowane okolicznościowe imprezy ( świąteczne, urodzinowe i imieninowe mieszkańców , pikniki integracyjne itp. ) , które pomagają współtworzyć własną obrzędowość Domu.

IV. Organizacja zajęć
Dom Pomocy Społecznej jest placówką pobytu stacjonarnego, sprawującą całodobową opiekę . Całodobowo, nieustannie  odbywa się również proces terapeutyczny : szczególnie dbamy o to aby każde działanie personelu, na każdym szczeblu i poziomie było świadome , celowe i ukierunkowane na proces terapeutyczny.
Dla prawidłowej realizacji założeń programowych placówki zasadniczym zadaniem Domu jest  również przestrzeganie programu pracy z mieszkańcami  i regulaminu Domu.
Zajęcia odbywają się  w grupach i indywidualnie.
Program pracy obejmuje całokształt obowiązków Domu wobec jego mieszkańców. Ważnym zadaniem personelu  jest  utrzymywanie ciepłych, otwartych relacji z mieszkańcami, rozumienie ich potrzeb oraz odpowiednie planowanie pracy z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i indywidualnych preferencji  mieszkańców. Dbałość o to  aby mieszkańcy spędzali  czas w sposób zorganizowany jest zatem bardzo istotnym elementem pracy. Rozkład zajęć jest tak zaplanowany i posiada określone cele wychowawcze i pedagogiczne, aby mieszkańcy  mogli  rozwijać swoją samodzielność, zdolności indywidualne i własną inicjatywę.
Rodzaj i forma zajęć dostosowana jest do potrzeb i aktualnych możliwości mieszkańca.

V . Dokumentacja
Zgodnie z przepisami w tym zakresie, Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną mieszkańców.
Dokumentacja  ta dzieli się na 5  kategorii:
dokumentacja  medyczna ? związana ze stanem zdrowia mieszkańca, rehabilitacją itp.  
dokumentacja  socjalna - dokumentacja związana z  pobytem  w DPS (wywiad środowiskowy, decyzje o skierowaniu oraz odpłatności itp.)
dokumentacja wsparcia ? indywidualne plany wsparcia, informacje o podjętych działaniach terapeutycznych itp.
dokumentacja finansowo-księgowa ? związana jest z całością obsługi finansowo-księgowej DPS oraz sprawozdawczością tak wewnętrzną jak i zewnętrzną
dokumentacja kadrowa ? odnosi się  do spraw pracowniczych personelu DPS.
Całość dokumentacji DPS prowadzona jest zgodnie z przepisami i obowiązującym aktualnym stanem prawnym.

VI. Personel
Wskaźnikiem efektywnej realizacji usług jest zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu w wymiarze etatów zgodnym z uregulowaniami ustawowymi.
Placówką kieruje Dyrektor.
Stanowisko to jest samodzielnym stanowiskiem pracy.
 Dyrektor służbowo podlega Zarządowi Fundacji, jako organowi prowadzącemu jednostkę a bezpośrednio  -  Prezesowi Zarządu  Fundacji jako uprawnionemu           przedstawicielowi Zarządu Fundacji. Zakres pracy  Dyrektora obejmuje  działania w zakresie realizacji  zadań  DPS w przedmiocie zapewnienia podopiecznym prawidłowej opieki medycznej , usług pielęgniarskich  i opiekuńczych oraz terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Dyrektor organizuje i nadzoruje pracę na podległych mu stanowiskach pracy, rozdziela zadania , ustala harmonogramy pracy , mając na celu przede wszystkim dobro podopiecznych oraz zapewnienie im jak najlepszej 24 godzinnej  opieki. W DPS są zatrudnione OPIEKUNKI = ASYSTENCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym także - RATOWNICY MEDYCZNI  Wszyscy legitymują się stosownym wykształceniem . Zakres pracy opiekunów obejmuje zespół czynności życia codziennego w zakresie opieki, wychowania, szkolenia, nauczania, higieny osobistej i pielęgnacji. Dla każdego z mieszkańców jego opiekun staje się automatycznie ?pracownikiem pierwszego kontaktu? , z którym zazwyczaj łączy go obustronna, silna więź emocjonalna.
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY z odpowiednimi kwalifikacjami , prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej
Zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające prowadzone są przez zatrudnionych : REHABILITANTA i FIZJOTERAPEUTĘ .
 Obsługą w zakresie spraw socjalnych zajmuje się PRACOWNIK SOCJALNY.
Wszystkie w/w stanowiska tworzą Zespół Opiekuńczo ?Terapeutyczny.
Podstawowym zadaniem  całego personelu jest współtworzenie takich warunków, aby można było odkryć możliwości każdego mieszkańca oraz pozwolić im się rozwinąć oraz  zapewnianie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa; zaspokajanie  ich potrzeby  przynależności, miłości  i szacunku. W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w  rekrutacji i ocenie personelu uwzględnia się przede wszystkim wysokie merytoryczne kwalifikacje , predyspozycje osobowościowe, doświadczenie oraz dbanie o  godność mieszkańców i  poszanowanie jego praw.
Opiekę pielęgnacyjną , na profesjonalnym poziomie oraz realizacje zaleceń lekarskich zapewniają zatrudnione w Domu PIELĘGNIARKI.  
Do prawidłowej realizacji zadania niezbędni są również pracownicy obsługi.
DPS zatrudnia także kierowcę, sprzątającą , pracownika gospodarczego.
Prawidłowość  działań pod względem finansowo-księgowym nadzoruje Główny Księgowy oraz referent ds. księgowości.
Dużą wagę przykłada się także  do udziału w działalności DPS wolontariuszy: nie są to osoby objęte umowami wolontariackimi lecz  zmienne grono sympatyków Fundacji, przyjaciół mieszkańców, którzy całkowicie nieodpłatnie ofiarowują mieszkańcom swój czas, serce i zainteresowanie, współpracują przy organizacji rozmaitych imprez. Osoby te rekrutują się z różnych środowisk , są w różnym wieku . Najważniejsze jednak są ich dobra wola oraz szczera chęć działania i pomagania osobom niepełnosprawnym. Uczestnictwo w takich działaniach ludzi niekiedy bardzo młodych ( np. uczniowie gimnazjum ) zaowocuje , mamy nadzieję , w przyszłości  i wpłynie na kształtowanie głęboko humanistycznych postaw.